21/07/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ.Γ2/15

21/07/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ.Γ2/15

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ.Γ2/15”. Προϋπολογισμού 73.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 21-07-
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στο portal στις 13/07/2015.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002907785 13-07-2015

ΙΣΧΥΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002911073 14-07-2015
ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

<!–