21/07/2017 Προμήθεια εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου, έτους 2017

21/07/2017 Προμήθεια εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου, έτους 2017

a

Προμήθεια εξοπλισμού του Φυσικοθεραπευτηρίου, έτους 2017
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών της 4ης ΟΜΑΔΑΣ:  «Προμήθεια εξοπλισμού Φυσικοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας – (εξοπλισμός – είδη φυσικοθεραπείας), και προβαίνει σε εκ νέου αναζήτηση προσφορών για τα είδη της ως άνω 4ης ΟΜΑΔΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  350/13-7-2017 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά, για τα είδη της 4ης ΟΜΑΔΑΣ της παρούσας προμήθειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Μ.: Π113/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, μέχρι την Πέμπτη 27/7/2017 και ώρα 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 131 22 Ίλιον Αττικής, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016 δημόσια και παρουσία σας, την Πέμπτη 27/7/2017 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος, Οικονομική Υπηρεσία, από την υπάλληλο κ. Ρουμανά Όλγα, η οποία ορίσθηκε με τη με αριθμό 323/27-06-2017 Απόφαση κ. Δημάρχου.
 
Η σχετική με την ανωτέρω προμήθεια Κ.Μ.: Π113/2017 μελέτη, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στο site του Δήμου μας, www.ilion.gr

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της 4ης ομάδας.
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνον αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την απόφαση Δημάρχου ανάθεσης της προμήθειας.

<!–