21/09/2012 Πρόσληψη προσωπικού με ΣΜΕ (21 άτομα) στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου

21/09/2012 Πρόσληψη προσωπικού με ΣΜΕ (21 άτομα) στην υπηρεσία του ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου

Ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά (21) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:, (1) ΠΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής, (3) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών), (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας, (2) ΔΕ Εκπαιδευτής Διακόσμησης, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κοσμήματος, (11) ΠΕ Μουσικοί, (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής,  με αντικείμενο την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2011 του Δήμου Ιλίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
           
Προσόντα διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζoνται :
 
  1. (1) ΠΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής: Πτυχίο Σχολής ή τμήματος ΑΕΙ: Καλών Τεχνών, Εικαστικών Τεχνών, Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  2. (3) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών): Πτυχίο σχολής ΤΕΦΑΑ ή κρατικής ή αναγνωρισμένης σχολής χορού με εμπειρία στους παραδοσιακούς χορούς και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  3. (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής: Πτυχίο αναγνωρισμένης  σχολής κεραμικής – αγγειοπλαστικής και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  4. (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας : Πτυχίο αναγνωρισμένης  σχολής αγιογραφίας και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  5. (2) ΔΕ Εκπαιδευτής Διακόσμησης Πτυχίο αναγνωρισμένης  σχολής διακόσμησης και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  6. (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Κοσμήματος Πτυχίο αναγνωρισμένης  σχολής κοσμήματος και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  7. (11) ΠΕ Μουσικοί : Πτυχίο ΑΕΙ του τμήματος Μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης ή Σχολών ανάλογου τμήματος των κάτωθι ειδικοτήτων:
1  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    ΠΙΑΝΟΥ                                                                            
2         » »              ΚΙΘΑΡΑΣ              
1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ     ΗΛ. ΚΙΘΑΡΑΣ                                                                   
1         » »              ΚΡΟΥΣΤΑ         
1         » »              ΒΙΟΛΙ
1         » »              ΟΡΦ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ)
1         » »              ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
1         » »              ΤΡΟΜΠΕΤΑ
1         » »              ΣΑΞΟΦΩΝΟ
1         » »              ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
  1. (1) ΔΕ Εκπαιδευτής Ζωγραφικής Πτυχίο τεχνικού – επαγγελματικού Λυκείου τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, ειδικότητας ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής ή απόφοιτοι εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και με διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων.
 
Για τις επιλογές απασχόλησης των ανωτέρω ειδικοτήτων, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ιλίου.
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
(Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
Α) Τίτλος σπουδών
Β)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   
Δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Ε) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δήμων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου  του Δήμου Ιλίου (Αγ. Φανουρίου 99)  , μετά τις δύο αναρτήσεις σε εφημερίδα και την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου από 25/9/2012 έως και 28/9/2012  (9-2μμ).
 
   2  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ        

                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
 
 
 
ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 

<!–