21/09/2017 Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας

21/09/2017 Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας

a

Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται για την συλλογή οικονομικών προσφορών που αφορούν προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά   σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 159/2017 με καταληκτική ημερομηνία έως την 29-9-2017 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 29-9-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30  π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας  (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

<!–