21/10/2014 Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014

21/10/2014 Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014 (αριθμ. πρωτ. 54805/29-09-14), για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Ιλίου. 

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 22/10/2014 και λήγει την 31/10/2014.

<!–