21/11/2016 Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

21/11/2016 Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

Προβαίνουμε σήμερα την 21-11-2016 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθ. 44748/14-10-2016 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2016-2017 του Δήμου μας.

<!–