21/12/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

21/12/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.»   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ενά (1) άτομο ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ για την κάλυψη αναγκών του.

Ο επιλεγόμενος θα πρέπει να έχει τα εξήςτυπικά προσόντα:
■     Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ).
■     Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί οτην απόκτηση της ανωτέρω άδειας.
■    Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.
■     Συναφής προϋπηρεσία σε Δήμο ή Νομικό πρόσωπο αυτού θα ληφθεί υπόψη.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Α’ Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου (Δαναών 35), εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.).
Η παρούσα αναρτάται στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και στο κατάστημα του Δήμου Ιλίου.

<!–

21/12/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ – Πρόσληψη 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

More Posts

177/2024 – την λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου» a

176/2024 – λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Υποέργου 1 με τίτλο: «Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου» (Πρόσκληση ΑΤ08). a

175/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου» a

174/2024 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου» a