22/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/01/2016

22/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/01/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η  Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
1. Λήψη απόφασης για διαγραφή επιχορήγηση έτους 2015a
2. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 5.528,68 € χρηματοδοτούμενου έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων»a
3. Επιστροφή ποσού 29,76 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μαςa
4. Λήψη απόφασης υλοποίησης δράσης ευαισθητοποίησης για την παιδική κακοποίησηa
5. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για εκτέλεση εργασιών από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15a
8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa
10. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13a
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Τελικού ΑΠΕ του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝa
12. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝa
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥa
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11a
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/09a
17. Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων (ΑμεΑ), καθώς και ανανεώσεων των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρίαa
18. Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων (ΑμεΑ), σε αορίστου χρόνου για ορισμένες κατηγορίες παθήσεων
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
19. Επιβολή προστίμων λόγω παράβασης του άρθρου 18 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 
 Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
20. Λήψη απόφασης για δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ιλίουa
21. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa

<!–