22/02/2017 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

22/02/2017 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :

εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 73.889,12€ (εβδομήντα τρεις χιλιάδες και οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π11/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 22/02/2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 10/02/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
14/02/2017:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Διευκρινίζεται ότι στα τεύχη διακήρυξης στο σημείο που αναφέρει:
«Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προκρίνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών ενώ απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οργάνων παιδικών χαρών»
εννοούμε τα ανταλλακτικά για το κάθε είδος οργάνου, π.χ. κούνια, τσουλήθρα κ.λ.π., τα οποία προτείνει το κάθε εργοστάσιο κατασκευής και μπορούν να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα όργανα παιδικών χαρών έτσι ώστε τα όργανα αυτά να μπορούν μετέπειτα να πιστοποιηθούν

<!–