22/04/2009 Προσωρινοί Πίνακες της Υπ’ Αριθμ. 1/572Μ/2008 προκύρηξης (ΦΕΚ 559/27-10-2008 τ. ΑΣΕΠ)

22/04/2009 Προσωρινοί Πίνακες της Υπ’ Αριθμ. 1/572Μ/2008 προκύρηξης (ΦΕΚ 559/27-10-2008 τ. ΑΣΕΠ)

Αναρτήθηκαν στις 22/04/2009 τα προσωρινά αποτελέσματα της ανωτέρω Προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. ” ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ” για πλήρωση 12 θέσεων μονίμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους (23/04/2009 έως και 02/05/2009). Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

<!–