22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/09/2017

22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/09/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η  Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 22.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                     

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017a
2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2017a
3. Λήψη απόφασης για διαγραφή επιχορήγησης έτους 2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
4. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2017a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017a
6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο υπό ίδρυση δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET Ελλάδας – Κύπρου και εξουσιοδότηση υποβολής από τον κ. Δήμαρχο σχετικής Δήλωσης Υποστήριξης και εγγραφής στο υπόψη δίκτυοa
7. Λήψη απόφασης απαγόρευσης Στάσης & Στάθμευσης Οχημάτων επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ στο τμήμα μεταξύ των οδών Μανάκη και Έκτορος στην περιοχή Κέντρου στο Δήμο Ιλίουa
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/17a
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17a
11. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΡΓ. Β3/15a
12. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)
13. Αποδοχή δωρεάς παροχής οπτικών ινών από την ΟΤΕ Α.Ε.a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
14. Έγκριση κάλυψης ποσού για ενίσχυση οικονομικά αδύναμου πολίτη
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 
15. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτωνa
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
16. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/09/2017