22/10/2013 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 57293/22-10-13

22/10/2013 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 57293/22-10-13

για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με: Ένα (1) άτομο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ένα (1) άτομο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών , τα οποία θα ασχοληθούν με την επιστημονική υποστήριξη κατά την υλοποίηση Ευρωπαϊκου προγράμματος του Δήμου με τίτλο έργου: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ”.

Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 23/10/2013 και λήγει την 29/10/2013.

<!–