22/11/2011 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

22/11/2011 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε./Δ7
 
διακηρύσσει
 
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως
συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)
 
Προϋπολογισμού 83.763.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν 3669/2008 [1], και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Κατασκευών Έργων Αθήνας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων/ Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα της Υπηρεσίας την 22 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
 
Η διακηρυξη αναρτηθηκε στο portal του δήμου στις 12/10/2011.

<!–