22/11/2012 Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου Β ΕΠΚΑ

22/11/2012 Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου Β ΕΠΚΑ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως εξής

Α/Α ΕΙΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΝ ΧΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 (ΠΕ) Αρχαιολόγοι 1 Περιοχή δήμου Ιλίου
2 (ΥΕ) Ειδικευµένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες) 5 «

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση:

Λεωφ. Συγγρού 98-100,
Αθήνα
11741,
υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεωργίου (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563, 210.3213122, 210.3216700),

εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΤ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 22.11.2012 έως και 28.11.2012).

<!–