22/12/2014 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 67933/27-11-14 για σύμβαση εργασίας ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Βοηθών

22/12/2014 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. 67933/27-11-14 για σύμβαση εργασίας ενός (1) ατόμου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Βοηθών

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’αριθμ. 67933/27-11-14 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός (1) ατόμου του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Βοηθών.
 
Η έναρξη της 5ήμερης (5 εργάσιμες ημέρες) προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 23/12/2014 και λήγει την 31/12/2014.

<!–