23/01/2018 Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για το έτος 2018

23/01/2018 Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για το έτος 2018

a

Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για το έτος 2018
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π05/18  μελέτη που αφορά στην «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του  Δήμου Ιλίου  για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού 18.786,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία/προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη .
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 29-1-2018  και ώρα 12.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες δίνονται: α)σχετικά με την μελέτη: από τη Διεύθυνση Πολιτισμού: 210 2693280
Β)σχετικά με την διαδικασία: Τμήμα προμηθειών:213 20 30 195,136 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29/01/2018 και ώρα 12.10 π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιας του  Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας/προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης η κατά την υπογραφή της σύμβασης όπου αυτή απαιτείται.

<!–