23/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/09/2016

23/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/09/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η  Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Αποδοχή ποσού 11.057,37 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.a
2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν τέλη καθαριότητας & φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)a
3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a
4. Ακύρωση της διαδικασίας για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Καφενείου»  και ανάκληση της σχετικής ΑΑΥa
5. Ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών τάφωνa
6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2016a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
8. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
9. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στη ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) για εργασίες χωρίς άδεια, ή για εργασίες χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας μας, καθώς και για εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής (μπάζων), σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
10. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμούa
11. Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.278,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των εγκαινίων του Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμούa
12. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ζ’ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίουa

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
13. Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίουa

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
 
15. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης για το δημότη μας κ. Νικόλαο Δ. Λιάκο
16. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου
17. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίουa
18. Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–