23/09/2019 Απόφαση Δημάρχου 41887/23-09-2019

23/09/2019 Απόφαση Δημάρχου 41887/23-09-2019

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διευκολύνεται η
παρακολούθηση του έργου του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την ανάθεση στον Δημοτικό Σύμβουλο Κουμαραδιό Γεώργιο του Χαραλάμπους
του συντονισμού και της εποπτείας των ΚΑΠΗ του Δήμου, με δικαίωμα υπογραφής
των σχετικών εγγράφων.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Ζενέτος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος
  • Αντιδήμαρχοι
  • Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου

 

<!–

–>