23/11/2018 Προμήθεια μηχανημάτων

23/11/2018 Προμήθεια μηχανημάτων

a

Προμήθεια μηχανημάτων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 157/2018  μελέτη για την «προμήθεια μηχανημάτων»  συνολικού προϋπολογισμού 14.931,86 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, (χαμηλότερη τιμή)
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από τη Ε. Γαλάνη (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 29/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–