23/11/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/11/2018

23/11/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/11/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1. Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017a
2. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολώνa
3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Συναυλία για την Παραμονή Χριστουγέννων 2018»a
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μαςa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας καινούργιων μηχανημάτων έργου, οχημάτων και εξαρτημάτων από το ελεύθερο εμπόριοa
 2. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 22/2010 και της με αριθμ. 5058/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου & Πάτμου στο Ο.Τ. 1088Α (Χώρος Πλατείας) Περιοχής ΜΙΧΕΛΗa
 3. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξη αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων, ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (το γένος Κακούρη) στα Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), 2214Α (Κ.Χ.), 2215 (Χώρος Πάρκινγκ), στην Περιοχή Ραδιοφωνίαςa
 4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. ΥΔΡ 01/17a
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17a
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15a
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ _03 (Α/Α ΟΠΣ: 3273) και τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Κοινωνικών Υποδομών  στη Δυτική Αθήνα» για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10, «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»)a

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 2. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μαςa

 
Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

 1. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας «ΟΤΕ» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

 
Η. ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 – 2019a

            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                     
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–