24/01/2018 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Ομαδες 2 & 4)

24/01/2018 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Ομαδες 2 & 4)

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 και 4, προϋπολογισμού 19.249,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 23/01/2018 και ώρα 14:00 ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την 24/ 01/2018 και ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13 122.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/01/2018.
 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ, την αίτηση συμμετοχής και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–