24/02/2017 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

24/02/2017 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου » προϋπολογισμού 72.930,60 € (εβδομήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π20/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ομάδων των υπό προς παροχή υπηρεσιών.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 24/02/2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 μ.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/02/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–