24/02/2020 Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

24/02/2020 Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

24/02/2020
Υπηρεσίες στελέχωσης συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του ΕΚΑ, ως προς την ομάδα Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 44313/01-10-2019 Διακήρυξης προϋπολογισμού 93.892,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του συστήματος.

Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς : www.promitheus.gov.gra

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι  17/02/2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 24/02/2020 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 14/02/2020.