24/03/2020 Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

24/03/2020 Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 30/2020 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.953,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 31/03/2020 ώρα 13:00 μ.μ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως καταθέσετε ηλεκτρονικά τις Οικονομικές σας προσφορές στο email: kentrikigrammateia@ilion.gr (με κοινοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου).

Η Οικονομική προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα λάβει και σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

<!–

24/03/2020 Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

More Posts

115/2023 – αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021» a