24/04/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/560Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 533/15-10-2008 τ. ΑΣΕΠ)

24/04/2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/560Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ 533/15-10-2008 τ. ΑΣΕΠ)

Αναρτήθηκαν στις 24/04/2009 τα προσωρινά αποτελέσματα της ανωτέρω Προκήρυξης του ΔΑΟ Ιλίου για πλήρωση 12 θέσεων μονίμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους (25/04/2009 έως και 04/05/2009). Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

<!–