24/06/2015 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2015)

24/06/2015 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2015)

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 (υπ’ αριθμ. 20737/11-05-2015) Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.
 
 
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 25-06-2015 και λήγει την 04-07-2015.
 

<!–