24/07/2019 Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου

24/07/2019 Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π13/2019  μελέτη για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»  Αφορά μόνο τις ομάδες: 5η Λάμπες – Ασφάλειες προϋπολογισμού 396,80 € και 6η Φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα, υαλοκαθαριστήρες οχημάτων  προϋπολογισμού 2.980,74 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές  προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με την υπ. αριθ. 127/19 ΑΟΕ.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας θα απορρίπτονται.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  24/07/2019 και ώρα 14:00  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).  
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 25/07/2019 και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Δήμου Ιλίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 5,  6 και 7, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8  της υπ. αριθ. πρωτ. 10104/27-03-2019 διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 17/07/2019.

<!–