24/09/2019 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022

24/09/2019 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το έργο «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπολογισμού 963.000,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως προς τις ομάδες 1, 4, 7, 8, 9, 10 και 11.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gra, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Επαναδιακήρυξη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  17/09/2019 και ώρα 09:00π.μ.
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  24/09/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

 Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 09/09/2019.

<!–