24/10/2019 Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

24/10/2019 Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας» προϋπολογισμού 32.321,00€ (τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ενός ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τουλάχιστον για μία υποομάδα ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη τουλάχιστον μίας υποομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 05/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30, στο κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Νέστορος 101 2Ος όροφος, Τ.Κ. 13122

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/10/2019.

<!–