25/01/2011 Απόφαση 26/2011

25/01/2011 Απόφαση 26/2011

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με διετή θητεία τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  3. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
  4. Την συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
  5. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος και σφράγιση αυτού, κατόπιν συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν.3463/06.
  6. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμής των ενοικιαζόμενων χώρων, πληρωμής ΔΕΚΟ και παγίας προκαταβολής.
  7. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  8. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>