25/01/2016 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

25/01/2016 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό η «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 63.445,00 € επιπλέον Φ.Π.Α. ( 23%) 14.592,35 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π150/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών όλων των ομάδων, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 08/01/2016.
 
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19-01-2016.
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 25-01-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 07/01/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–