25/01/2018 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου έτους 2018

25/01/2018 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου έτους 2018

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου έτους 2018, προϋπολογισμού 57.883,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές για μία ομάδα  ή για το σύνολο των ομάδων. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας της προμήθειας με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.
 
Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/01/2018.
 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αρ. Πρωτ. : 2529/23-01-2018
Στον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου έτους 2018», σε ότι αφορά την 1η ομάδα : «Προμήθεια έτοιμου φαγητού, για τη σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Ιλίου») ο ορθός αριθμός των ημερών είναι 100 όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄αριθμ.  1120/11-01-2018 Διακήρυξης.

<!–