25/04/2017 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου λόγω μη ύπαρξης αναδόχου σε ομάδες του διαγωνισμού με αριθμό 47078/01-11-16

25/04/2017 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου λόγω μη ύπαρξης αναδόχου σε ομάδες του διαγωνισμού με αριθμό 47078/01-11-16

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου λόγω μη ύπαρξης αναδόχου σε ομάδες του διαγωνισμού με αριθμό 47078/01-11-16», προϋπολογισμού 148.564,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’) που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-16).
Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ή υποομάδας ειδών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας ή υποομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της, καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα ή υποομάδα ειδών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της. Διευκρινίζεται εδώ, ότι ως υποομάδα εννοείται η διάκριση για παράδειγμα Α΄ & όχι η επιπλέον διάκριση ανάλογα με το Φ.Π.Α. δηλαδή Α1΄ & Α2΄.
 
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 19/04/2017 και ώρα 09:00π.μ..
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 25/04/2017 και ώρα 15:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 03/04/2017.
 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–