25/05/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

25/05/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, (1) ψυχολόγου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
▪ Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
▪ Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
▪ Γνώση χρήσης Η/Υ.
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
1.      Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
2.      Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
3.      Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα.
4.      Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
5.      Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6.      Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 
 
Για την ειδικότητα αυτή απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν: Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 
  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
 
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1.      Βιογραφικό σημείωμα.
2.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
3.      Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4.      Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της.
5.      Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
6.      Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται (επικυρωμένο αντίγραφο).
7.      Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
      ▪ Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει, το
        είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
     ▪ Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
     ▪ Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε
       συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την
       προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της
       παραχθείσας εργασίας.
Για την απόδειξη της εντοπιότητας απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Γέννησης.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ», οδός Αγ. Νικολάου 21 & Εφύρας 1, από τις 25 Μαΐου 2010 έως τις 18 Ιουνίου 2010 , καθημερινά από 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2690011.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία
« Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Ιλίου,
Πετρούπολης, Καματερού, Αγίων Αναργύρων».

<!–

–>