25/05/2017 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης & μελανιών εκτύπωσης για τους Plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας

25/05/2017 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης & μελανιών εκτύπωσης για τους Plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας

a

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης & μελανιών εκτύπωσης για τους Plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας
Ο Δήμος Ιλίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί αναλώσιμα  μηχανογράφησης και μελάνια για τους plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας   
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική κλειστή προσφορά για την ανωτέρω 
προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη 86/2017 με καταληκτική ημερομηνία εως την 06/06/2017 ημέρα Τρίτη και  ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας
μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

<!–