25/07/2018 Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων

25/07/2018 Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων

a

Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 119/2018 μελέτη για την «Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων» συνολικού προϋπολογισμού 10.847,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων ανοιχτών και κλειστών γηπέδων».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/07/2018 και ώρα 14.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από το Αυτοτελές τμήμα αθλητισμού, νέας γενιάς παιδείας & δια βίου μάθησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 31/07/2018 και ώρα 11.00 π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a