25/11/2013 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2013)

25/11/2013 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2013)

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 (αρ. πρωτ. 41058/01-08-2013) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

<!–

–>