26/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/02/2018

26/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/02/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2017a
2. Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017a
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολήςa
4. Έγκριση πίστωσης για την «Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων για το έτος 2018»a
5. Έγκριση διενέργειας, δέσμευσης ποσού 15.227,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2018»a
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  έτους 2018a
8. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»a
9. Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 009/2017 Α.Δ.Σ. όσον αφορά την παράταση συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι τις 29.02.2019»a
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13a
13. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13a
14. Λήψη απόφασης για την επιλογή Δημοτικού Συμβούλου και έγκριση της Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13a
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/14a
16. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης Α.με.Α.
 
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
17. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Ιλίουa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

18. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2018a
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
                                                                                    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–