26/02/2018 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του διευρυμένου κέντρου κοινότητας Δήμου Ιλίου έτους 2018

26/02/2018 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του διευρυμένου κέντρου κοινότητας Δήμου Ιλίου έτους 2018

a

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του διευρυμένου κέντρου κοινότητας Δήμου Ιλίου έτους 2018
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 36/2018  μελέτη για την «προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου, έτους 2018  συνολικού προϋπολογισμού 2.046,29 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορα μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της κάθε ομάδας των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 5 Μαρτίου ώρα 11.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Μαρτίου ώρα 11.00 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
  1. Η Μελέτη Π36/2018
  2. Έντυπο υποβολής προσφοράς.

<!–