26/02/2019 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

26/02/2019 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου», προϋπολογισμού 31.000,00

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 26/02/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 25/02/2019 ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/02/2019.

<!–