26/02/2020 Βιβλιοδεσία εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020

26/02/2020 Βιβλιοδεσία εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020

a

Βιβλιοδεσία εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 24/2020 μελέτη για την «Βιβλιοδεσία εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.541,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 06/03/2020 ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2020 ώρα 10:00π.μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–