26/02/2020 Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

26/02/2020 Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 07/2020 μελέτη με τίτλο  «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 11.109,42 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 06/03/2020 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2020 10:00 π.μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
           
 Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς ,όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 9 της με ΚΜ07/2020 Μελέτης)
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 07/2020
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–