26/03/2012 Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών

26/03/2012 Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών (σχολικών κτιρίων).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 27/03/2012 και λήγει την Δευτέρα 02/04/2012.

<!–