26/05/2016 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

26/05/2016 Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 28.441,00 € πλέον Φ. Π. Α. 23% 6.541,43€, (CPV: 37535200-9,  50870000-4), όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π18/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 26/05/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 έως 11.00.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 16/05/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 
20/05/2016 Διευκρίνηση
Διευκρινίζεται ότι
Στα άρθρα 7.3 και 7.4 της διακήρυξης εκ παραδρομής αναφέρθηκαν αντίστροφα τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. 
Η ορθή διατύπωση είναι η εξής:
7.3   Βεβαιώσεις ελέγχου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176 για τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά τους. 
7.4  Βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 για τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας.

 
23/05/2016 Διευκρίνηση
 
Η ορθή ημερομηνία του πρωτοκόλλου της διακήρυξης είναι 20718/13-05-2016
και όχι 20718/13-05-2018, όπως εκ παραδρομής συμπληρώθηκε

<!–