26/06/2017 Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου

26/06/2017 Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» προϋπολογισμού 35.193,68 € (τριάντα πέντε  χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π95/17 μελέτη της Διεύθυνσης διαχείρισης απορριμμάτων & πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας (ελαστικών) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 15/06/2017.

19/06/2017 Ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι, ανακαλείται το άρθρο 4 του παραρτήματος Β που αφορά προσκόμιση δειγμάτων και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό

<!–

–>