26/06/2018 Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου

26/06/2018 Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την   εργασία «Καθαρισμός – Απολύμανση – Μυοκτονία – Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 26/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 εως 10.30. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/06/2018.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ – 22/06/2018

 

Για τα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στην ομάδα Α του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (Α.Π: 22207/11-06-2018 – σελ. 16 & 33) διευκρινίζεται ότι :

1. Το απαιτούμενο

Πιστοποιητικό Διαχειριστικού συστήματος Ποιότητας ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα που θα εφαρμόζεται σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού φρεατίων, απολύμανσης, καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους ή μη χώρους.

2. Το απαιτούμενο

Πιστοποιητικό CEPA EN 16636 βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις εταιρείες απολυμάνσεων, εκ παραδρομής αναγράφηκε Πιστοποιητικό ISO CEPA EN 16636 βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις εταιρείες απολυμάνσεων.
 
3. Για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά, απαιτείται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/1986), με την οποία να δηλώνει ότι μετά την κατακύρωση ως μειοδότης θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.

<!–