26/06/2019 Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας

26/06/2019 Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας

a

Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 78/2019 μελέτη για την υπηρεσία «Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας» (ΚΜ 78/2019) συνολικού προϋπολογισμού 3.596,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και απροβλέπτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.(άρθρο 4ο της μελέτης)

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη  03/07/2019 ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας  (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ  και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 5ο της μελέτης παρ α, β, γ )

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η μελέτη Π78/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

<!–