26/08/2015 Δελτίο Τύπου: Συλλογή φαρμάκων από τον Δήμο Ιλίου για τους πρόσφυγες

26/08/2015 Δελτίο Τύπου: Συλλογή φαρμάκων από τον Δήμο Ιλίου για τους πρόσφυγες

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Ιλίου στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την  αυξανόμενη ροή προσφύγων μεταναστών.

Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου συλλέχθηκαν και διατέθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων για την κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών.

26/08/2015 Δελτίο Τύπου: Συλλογή φαρμάκων από τον Δήμο Ιλίου για τους πρόσφυγες

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a