26/09/2018 Ανακοίνωση 34637/26-09-2018

26/09/2018 Ανακοίνωση 34637/26-09-2018

Ανακοινώνουμε
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή), από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού ανά κλάδο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως κατωτέρω:

 

Kωδ. Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάρκεια Σύμβασης
1 TE Δάσκαλοι μουσικού οργάνου (σολίστες) κλασικής κιθάρας 1 Έως 9 μήνες
2 TE Δάσκαλοι μουσικού οργάνου (σολίστες) πιάνου 1 Έως 9 μήνες
3 TE Δάσκαλοι μουσικού οργάνου (σολίστες) κλασικής κιθάρας με δυνατότητα διδασκαλίας συστήματος μουσικής προπαιδείας 1 Έως 9 μήνες
4 TE Δάσκαλοι μουσικού οργάνου (σολίστες) βιολιού 1 Έως 9 μήνες
5 ΔΕ Κεραμικής Αγγειοπλαστικής 1 Έως 8 μήνες
6 ΔΕ Αγιογραφίας 1 Έως 8 μήνες
7 ΔΕ Χοροδιδασκάλων 1 Έως 8 μήνες

 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 27/09/18 και λήγει την 03/10/18.

<!–

–>