26/11/2014 Κάλεσμα για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου

26/11/2014 Κάλεσμα για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου

Καλούνται οι Φορείς της τοπικής κοινωνίας να προτείνουν εκπρόσωπό τους για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 76 § 1 του Ν. 3852/2010.
Ως όρ­γανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώ­πους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
·         Των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
·         Των Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών
  • Των εργαζομένων στο Δήμο
  • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
  • Των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
  • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Καλούμε του Φορείς να προτείνουν, το συντομότερο δυνατό, τον εκπρόσωπο του φορέα τους έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να οριστούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, με σχετικό έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο που θα καταθέσουν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 4ος όροφος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων κυρία Ανθή Σταμούλου στο 213 20 30 175.

<!–